Urodziny w amerykańskim stylu

plac zabaw dla dzieciPowoli zaczyna w naszym kraju umac­niać się moda na imprezy uro­dzinowe dla dzieci w typowo ame­ry­kań­skim stylu. Orga­ni­za­cja uro­dzin dla dzieci Inca Play to wręcz sztan­da­rowy przy­kład tego typu przed­się­wzię­cia tym bar­dziej, że tego lata zakoń­czyła się bar­dzo duża prze­bu­dowa obiektu, w ramach któ­rej zupeł­nie odno­wiony został plac zabaw dla dzieci oraz powstała nowa i wspa­niała sala zabaw, w któ­rej dzieci dosko­nale czują się pod­czas zabawy. Jak wygląda fak­tyczne korzysta­nie z całej infra­struk­tury miesz­czą­cej się w CH Blue City?

Orga­ni­za­tor imprez dla dzieci pro­po­nuje rodzi­com moż­li­wość wyku­pie­nia odpo­wied­niego pakietu uro­dzinowego, któ­rego cena zależna jest oczy­wi­ście od ilo­ści dzieci oraz od tego, co kon­kret­nie chcą w cza­sie przy­ję­cia robić. Oczy­wi­ście ist­nieje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia także zaple­cza gastro­no­micz­nego, co też może być wli­czone w cenę lub roz­li­czane osobno. Mniej­sza o to. Znacz­nie waż­niej­sze są same atrak­cje dla dzieci, jakie ofe­ruje sala zabaw Inca Play.

Orga­ni­za­cja uro­dzin dla dzieci Inca Play w stylu ame­ry­kań­skim, poka­zuje że nie jest to by­naj­mniej tylko ode­bra­nie dzieci od rodzi­ców i odda­nie ich po okre­ślo­nym cza­sie. Cen­trum roz­rywki dla dzieci należy trak­to­wać raczej jako udo­stęp­nie­nie moż­li­wo­ści, z któ­rych dzieci korzy­stają pod opieką rodzi­ców. Ze swo­jej strony orga­ni­za­tor imprez jest w sta­nie zaofe­ro­wać ani­ma­cje dla dzieci, czyli spe­cjalne zaję­cia akty­wi­zu­jące dzieci, pozwa­la­jące im na inte­gra­cję i po pro­stu na dobrą zabawę. Zakres moż­li­wo­ści, z jakich mogą sko­rzy­stać rodzice ze swo­imi dziećmi jest bar­dzo duży. Naj­prost­sze i naj­tań­sze rze­czy to cho­ciażby skrę­ca­nie balo­ni­ków, wręcz stan­dard na przy­ję­ciach tego typu, a także zaję­cia taneczne. Inca Play sta­wia na zumbę. Wielką popu­lar­no­ścią cie­szą się też atrak­cje dla dzieci, w ramach któ­rych dzieci przy­go­to­wują coś, co potem będą mogły zjeść, na przy­kład sło­dy­cze lub pizzę.

Typowe uro­dziny prze­zna­czone są raczej dla malu­chów, ale tro­chę star­sze dzieci, które już raczej wyro­sły z malo­wa­nia sobie twa­rzy w zwie­rzątka, też mogą bar­dzo dobrze się bawić w Inca Play. Imprezy dla dzieci orga­ni­zo­wane z myślą o odro­binę star­szych dzie­ciach mogą obej­mo­wać spe­cjalne pokazy naukowe sku­pia­jące się na demon­stro­wa­niu cie­ka­wo­stek ze świata che­mii i fizyki, jak rów­nież mogą zawie­rać w sobie zabawę na torze gokar­to­wym, gdzie każdy poczuje się niczym Robert Kubica, nasz eks­por­towy kie­rowca raj­dowy i wete­ran for­muły 1.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz