Tagi: polisolokata

Klienci poszkodowani przez banki – polisolokaty 0

Klienci poszkodowani przez banki – polisolokaty

Prze­ciętny kon­su­ment w kon­fron­ta­cji z potęż­nym podmio­tem gospo­dar­czym, jakim jest na przy­kład kor­po­ra­cja i wobec skom­pli­ko­wa­nych i nie­zro­zu­mia­łych dla laika prze­pi­sów, ma o wiele mniej­sze szanse na ochronę swo­ich indy­wi­du­al­nych inte­re­sów. Na szczę­ście od...