Sprawdzone sposoby na poprawę wyglądu na jesień

Jesień to jeden z naj­bar­dziej przy­gnę­bia­ją­cych okre­sów w roku. Sezon urlo­powy dobiega końca, dzień staje się coraz krót­szy a pogoda nie­stety prze­staje roz­piesz­czać. Let­nia opa­le­ni­zna powoli blak­nie na czym traci nasz wygląd. Jak się nie dać chan­drze i pięk­nie wyglą­dać ja jesień? Jest na to kilka spraw­dzo­nych spo­so­bów.

Dło­nie wiele o Tobie mówią

To jak wyglą­dają nasze dło­nie wiele mówi o try­bie naszego życia. Pierw­sze oznaki sta­ro­ści wła­śnie w tym miej­scu naj­cię­żej ukryć. Prze­su­szone waka­cyj­nym słoń­cem i lekko zanie­dbane dło­nie potrze­bują wytchnie­nia na jesień, dobrze więc oddać je pod opiekę spe­cja­li­sty. Wykwa­li­fi­ko­wana kosme­tyczka nie tylko wytnie skórki i wysty­li­zuje paznok­cie, może rów­nież zapro­po­no­wać serię zabie­gów, które nawilżą skórę dłoni i przy­wrócą jej ela­stycz­ność. Uko­ro­no­wa­niem zabiegu może być nie­zwy­kle trwały i ele­gancki mani­cure hybry­dowy. Dla tych z Pań, które poszu­kują na jesień cie­ka­wych kur­sów by roz­wi­jać swoje pro­fe­sjo­nalne kom­pe­ten­cje, cie­ka­wym pomy­słem będzie też kurs sty­li­za­cji paznokci w War­szaw­skim Salo­nie Urody Sophia.

Daj odpo­cząć skó­rze twa­rzy

Wie­lo­go­dzinna eks­po­zy­cja na let­nie pro­mie­nie sło­neczne czy silny nadmor­ski wiatr, mogą prze­su­szać skórę twa­rzy, która coraz gorzej wygląda na jesień. Po powro­cie do pracy w kli­ma­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach, dobrze jest ponow­nie o nią zadbać. Pod­czas mezo­te­ra­pii igło­wej pod skórę wpro­wa­dzone zostaną sub­stan­cje aktywne, które ją odży­wią i zapo­bie­gną powsta­wa­niu zmarsz­czek. Pre­cy­zyj­nie prze­pro­wa­dzona mikro­der­ma­bra­zja gwa­ran­tuje rów­nież przy­spie­szoną rege­ne­ra­cję naskórka, tak by pierw­sze efekty kura­cji były bar­dzo szybko widoczne. Maki­jaż per­ma­nentny poko­chają te Panie, które chcą pięk­nie wyglą­dać jesie­nią a szkoda im czasu na codzienne malo­wa­nie się.

Nadaj wło­som bla­sku

Nic tak nie popra­wia nastroju kobie­cie jak wizyta u fry­zjera i nowa fry­zura pod­kre­śla­jąca walory urody. Zwłasz­cza na jesień dobrze jest pod­ciąć roz­dwo­jone koń­cówki i zadbać o wła­ściwe nawil­że­nie wło­sów, które muszą jesz­cze prze­trwać ciężki okres zimo­wych mro­zów i ostrych wia­trów. Doświad­czony fry­zjer nie tylko zapro­po­nuje nową odmła­dza­jącą fry­zurę na jesień, ale także odpo­wied­nią kura­cję, która przy­wróci zmę­czo­nym wło­som peł­nię obję­to­ści oraz zdrowy blask.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz