Sezon sprzątania nagrobków rozpoczęty

Na kilka tygo­dni przed 1 listo­pada i Świę­tem Zmar­łych, Polacy tłum­nie ruszają na cmen­ta­rze celem porząd­ko­wa­nia gro­bów bli­skich. Trzeba umyć pomniki, zasa­dzić chry­zan­temy, oczy­ścić prze­strzeń wokół nagrobka i prze­pro­wa­dzić ewen­tu­alne naprawy. W skle­pach poja­wiają się środki czysz­czące i kon­ser­wu­jące do mar­muru, stiuku i innych mate­ria­łów, z któ­rych obec­nie pro­du­ko­wane są przez kamie­nia­rzy pomniki cmen­tarne. Czy Polacy sprzą­tają groby samo­dziel­nie czy korzy­stają z usług firm sprzą­ta­ją­cych?

Samo­dzielne sprzą­ta­nie

Zde­cy­do­wana więk­szość z nas dba o groby bli­skich samemu, okre­sowo czysz­cząc płyty nagrob­kowe, sadząc kwiaty i przy­no­sząc zni­cze. Przy takich gro­bach można usta­wić pro­stą ławeczkę, aby na chwilę przy­siąść na niej pod­czas sprzą­ta­nia i ode­tchnąć. Dobrym pomy­słem jest wyko­rzy­sta­nie ławeczki ze skrzy­nią umiesz­czoną pod sie­dzi­skiem, zamy­kaną na klucz, w któ­rej scho­wamy wszyst­kie nie­zbędne akce­so­ria do sprzą­ta­nia i nie będziemy musieli ich nosić z domu na cmen­tarz. Takie ławki ofe­ruje m.in. firma Agmar. Są este­tyczne i nie zaj­mują zbyt wiele miej­sca, co na pol­skich cmen­ta­rzach w więk­szo­ści miast ma wiel­kie zna­cze­nie. Prze­strze­nie pozo­sta­wione dla odwie­dza­ją­cych groby bli­skich są naprawdę bar­dzo wąskie. Dla­tego każde miej­sce musi być wyko­rzy­stane w naj­bar­dziej opty­malny spo­sób.

Zatrud­nie­nie firmy sprzą­ta­ją­cej

Przed Wszyst­kimi Świę­tymi, każ­dego roku w pra­sie lokal­nej, na słu­pach ogło­sze­nio­wych czy forach inter­ne­to­wych poja­wiają się anonse doty­czące usługi sprzą­ta­nia gro­bów. Można zamó­wić taką usługę doraź­nie, wyłącz­nie przed świę­tem, albo też zadbać o grób bli­skich nam osób w kom­plek­sowy spo­sób decy­du­jąc się na sko­rzy­sta­nie z cało­rocz­nej usługi sprzą­ta­nia grobu. Są one w szcze­gól­no­ści pole­cane oso­bom, które nie miesz­kają w danym mie­ście, ale mają tam pomniki upa­mięt­nia­jące bli­skie sobie, zmarłe osoby.

W Kra­ko­wie w 2014 roku taka usługa cało­roczna kosz­to­wała nawet 2700 zł. To nie mało, choć w ofer­cie mie­ści się mycie pomnika, moder­ni­za­cja nagrobka, jeśli zaj­dzie taka potrzeba oraz dopeł­nie­nie for­mal­no­ści z zarządcą cmen­ta­rza. Ceny podob­nych usług z roku na rok wzra­stają. Rośnie rów­nież stawka za sprzą­ta­nie doraźne gro­bów, w szcze­gól­no­ści w takim „gorą­cym” okre­sie, jakim są tygo­dnie przed 1 listo­pada każ­dego roku.

Na rynku jest wiele firm zaj­mujących się usłu­gami kom­plek­so­wej opieki nad gro­bami. Nie­wielką kon­ku­ren­cję dla nich sta­no­wią osoby pry­watne, które trud­nią się takim zaję­ciem tylko oka­zjo­nal­nie. Łatwo więc można zna­leźć firmę lub osobę, która wykona usługę sprzą­ta­nia nagrob­ków na gro­bach bli­skich nam osób. Zwy­kle w pakie­cie stan­dar­do­wej usługi klient uzy­skuje umy­cie nagrobka, zakon­ser­wo­wa­nie powierzchni płyty nagrob­nej, umy­cie i odświe­że­nie liter, pie­lę­gna­cję ota­cza­ją­cej grób zie­leni oraz zapa­le­nie sym­bo­licz­nego zni­cza.

Firmy świad­czą też usługi roz­sze­rzone, które obej­mują naprawy nagrob­ków, zakup i usta­wie­nie kwia­tów – cię­tych, donicz­ko­wych lub wią­za­nek, czy też zała­twie­nie spraw admi­ni­stra­cyj­nych z zarządcą cmen­ta­rza.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz