Negocjowanie umów – dlaczego to takie ważne?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego za umowę uznaje się każde porozumienie dwóch stron zawarte oświadczeniem woli, ustalające wzajemne prawa oraz obowiązki. Kwestie zawierania umów są regulowane przez podgałąź prawa cywilnego określaną mianem prawa zobowiązań. Podpisanie odpowiedniego porozumienia powinno być poprzedzone właściwymi negocjacjami. O czym warto pamiętać przed złożeniem podpisu?

Umowa w prawie polskim

Prawo zobowiązań obejmuje m.in. kwestie dotyczące zawarcia, ważności oraz wykonywania konkretnej umowy. Ponadto w księdze trzeciej kodeksu cywilnego można znaleźć przepisy regulujące konkretne typy umów (w tym te dotyczące sprzedaży). Niektóre typy umów są regulowane przez inne podgałęzie prawa cywilnego niż prawo zobowiązań. Chodzi m.in. o prawo rzeczowe zajmujące się m.in. umową o zniesienie współwłasności oraz prawo spadkowe dotyczące umów o dział spadku. Umowy można zawierać w różny sposób – np. poprzez ofertę, aukcję i przetarg, ale także poprzez negocjacje. Dopuszczalne są także różne postacie porozumień. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że prawo może uzależniać skutki prawne umowy od zawarcia jej z zachowaniem konkretnej formy. Wyróżnia się m.in. formę pisemną, elektroniczną, akt notarialny, pisemną z urzędowym potwierdzeniem daty, ustną.

Na czym polega negocjowanie umowy?

Poszczególne postanowienia umowy należy traktować jako element negocjacji. Nie należy ograniczać się wyłącznie do ceny, warunków wynagrodzenia, harmonogramu realizacji. Ważna jest analiza wszystkich punktów w umowie. Co prawda nie każdy z nich może podlegać pertraktacji, jednakże warto starać się o takie sformułowanie umowy, by była jak najbardziej korzystna dla zainteresowanego. Tylko w ten sposób uda się zabezpieczyć interes faktyczny i prawny. Często uzyskanie pożądanego wyniku w sporach sądowych jest niemożliwe właśnie przez wzgląd na wadliwie sformułowaną lub po prostu szkodliwą umowę. Z tego powodu wszelkie porozumienia warto wcześniej konsultować, np. w kancelarii adwokackiej adwokat Buczak. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że o wygraną w sądzie walczy się już na etapie podpisywania jakichkolwiek porozumień.

Jak rozwiązywać ewentualne spory?

Spory pojawiające się w trakcie wykonywania umowy należy rozwiązywać ze wcześniejszym uzgodnieniem z doświadczonym prawnikiem. Podstawowym błędem początkujących przedsiębiorców są próby opracowywania wszelkich kwestii samodzielnie. Niestety, w pewnych sprawach należy sięgać po poradę specjalisty. Prawnik szybko oceni ryzyko związane z wszczęciem lub wdaniem się w spór. Nie zawsze warto wchodzić na drogę sądową. Niekiedy koszty postępowania oraz realne szanse na skuteczne wyegzekwowanie korzystnego orzeczenia są bardzo niskie. Z tego powodu w obliczu komplikacji związanych z realizacją umowy należy koniecznie zwrócić się do kancelarii prawnej. Adwokat Buczak prowadzi tego rodzaju sprawy od wielu lat – jego doświadczenie w pracy jako sędzia pozwala na pełną ocenę ewentualnego ryzyka oraz możliwości osiągnięcia określonego celu.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz