Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

gasnicaOpracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do magazynowania.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z:
  • przeznaczenia obiektu,
  • sposobu użytkowania,
  • prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli prace takie są przewidywane (np. remont lub naprawa instalacji centralnego ogrzewania wymagające prac spawalniczych);
 5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
 6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z jej treścią i przepisami przeciwpożarowymi.

Uwaga!
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w obiektach magazynowych może stanowić część instrukcji technologiczno-eksploatacyjnej.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż.

Uwaga!
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane w obiektach lub ich częściach, gdzie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto, jeżeli:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 2. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2 (np. wiaty).

Podstawa prawna
Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Jakie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej mają pracownicy?

Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

Zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Ponadto użytkownicy obiektu budowlanego muszą być zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli z przepisów wynika obowiązek opracowania takiej instrukcji dla danego obiektu (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. nr 80, poz. 563).

Szczegółowe obowiązki pracowników
Do innych, szczegółowych obowiązków wszystkich pracowników, należy:

 • przestrzeganie przepisów ppoż.,
 • uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoż. i poddawanie się sprawdzianom wiedzy w tym zakresie,
 • realizacja poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku,
 • utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
 • prawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności przestrzeganie zakazów samodzielnego naprawiania bezpieczników,
 • zakaz użytkowania urządzeń grzejnych niemających związku z wykonywaną pracą i umieszczania na punktach świetlnych osłon i dekoracji z materiałów palnych,
 • natychmiastowe działanie mające na celu usunięcie przyczyn mogących spowodować pożar lub inne zagrożenie,
 • przestrzeganie, aby inne osoby przebywające w budynku stosowały się do obowiązujących przepisów ppoż.,
 • znajomość numeru telefonu alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadanie umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym jak gaśnice
 • przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podanych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • nietarasowanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do wszelkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym w budynku,
 • znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru,
 • zgłaszanie przełożonym lub upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu sprawy ppoż. zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż.,
 • uczestniczenie w akcjach gaśniczych i ratowniczych w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wykonywanie wszystkich poleceń kierującego akcją.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz